Jak do nas dojechać
tel.  12 425-64-65
fax. 12 655-93-11
NIP 679- 21-01-977
Tutaj jesteś  Informacje
  Historia
  Statut MDDPS
  Nasze placówki
  Schemat organizac.
  Kontakt

   Nabór pracowników
  Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej

  Galeria
  Wydarzenia
  Napisz do nas
  e-mail admin

  Stowarzyszenie PLSiN

STATUT

MIEJSKIEGO DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
os. Szkolne 20 w Krakowie

 

DZIAŁ I.


Przepisy ogólne.

§ 1.Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 20, zwany dalej "Domem" działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także niniejszy statut oraz regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 2. 1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.

2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest Miasto Kraków.

3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ II.

Cele i zadania Domu.


§ 3. 1. Celem Domu jest świadczenie, w formie dziennego pobytu, pomocy osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestnictwo w życiu społecznym.

2. Dom realizuje zadania poprzez udzielanie osobom, o którym mowa w ust. 1 świadczeń podczas dziennego pobytu w szczególności w zakresie:

1) usług opiekuńczych,

2) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej,

3) podnoszenia sprawności i aktywizacji,

4) zaspokojenia potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich.

3. W ramach pozostałej działalności Dom może świadczyć inne usługi na rzecz środowiska lokalnego.

§ 4. Szczegółowy zakres działania Domu, w tym strukturę organizacyjną określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Krakowa, po uprzednim zaopiniowaniu przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ III.

Organizacja i zarządzanie Domem.


§ 5. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu, z m nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Prezydent Miasta Krakowa. Dyrektor Domu wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Domu.

2. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Domu.

3. Dyrektor Domu działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa, które określają jego uprawnienia i kompetencje.

DZIAŁ IV.

Gospodarka finansowa Domu.


§ 6. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Domu na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Krakowa.
©Copyright 2006 Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej